Vrecká do odpadových košov

vrecka_odpadky_new.jpg Bez tohto sortimentu už nie je snáď žiadna domácnosť ani kancelária. Vrecká do odpadových košov, rolované aj blokované Vám uľahčujú Váš život. V ponuke aj vrecká zaťahovacie.

Rolo vrecia

rolo_vrecia_new.jpg Sortiment rolo vriec je veľmi rozšírený a žiadaný, ponúkame rôzne rozmery a farebné prevedenia. Vrecia  sa hlavne využívajú na separovaný zber odpadov.

Mikroténové vrecká

mikrotenove_vrecka_new.jpg Maloobchodné aj veľkoobchodné balenia, slúžia tak na uchovávanie potravín, ako aj na priemyselné využitie vo výrobe ako ochranný obal. Široký sortiment  rozmerov a hrúbok.
Úvodná stránka arrow Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

I. Obchodné podmienky pre nákup hotových výrobkov
1. Kupujúcim môže byť len firma, resp. súkromná osoba s riadne vyplnenou registráciou.
2. K cene tovaru vybraného v nákupnom koši sa prirátajú paušálne náklady na balné a dopravu v sume
7 € bez DPH. Pri objednávke nad 300 €  doprava zdarma. Spôsob dopravy a miesto odberu tovaru v rámci celej Slovenskej republiky si určí kupujúci.
3. Kupujúci si určí spôsob platby predfaktúrou, resp. dobierkou. Platba na faktúru možná len so súhlasom predávajúceho.
4. Dodávka objednaného tovaru bude zrealizovaná od 2 do 10 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky a úhrady predfaktúry. Tovar z označenim "NA OBJEDNÁVKU" bude dodaný zvyčajne za 3-4 týždne.
5. Tovar s označením "NA OBJEDNÁVKU" sa dodáva len v ucelených kartónových množstvách, cena uvedená pri takomto tovare sa môže zmeniť v závislosti od objednaného množstva.
6. Pri tovare vyrobenom na zákazku upresní dodacie podmienky kúpna zmluva.
7. Použité fotografie sú len na ilustráciu a nemusia verne zobrazovať ponúkaný tovar.
8. Podmienky tu neuvedené sa riadia všeobecne záväznými predpismi.


II. Všeobecné obchodné podmienky platné pre zákazkovú výrobu
platia pre dodávky dojednané kúpnou zmluvou. Odchýlky od Všeobecných obchodných podmienok musia byť dojednané a odsúhlasené písomnou formou ako dodatok k tejto KZ, jednostranné zmeny a doplnky sú neplatné.

Článok 1. Ceny.
1.1. Ujednanie ceny je predpokladom pre vznik tejto kúpnej zmluvy /ďalej KZ/. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, cena sa rozumie EXW závod predávajúceho bez DPH. Pre tovar s potlačou, pokiaľ nie je dohodnuté inak, je v KZ samostatne uvedená cena za litografické práce / ďalej LTP/ spolu s cenou za fotopolymérne štočky. V prípade, že kupujúci po uzatvorení KZ, resp. po schválení výstupu LTP požaduje dodatočné úpravy, zaväzuje sa uhradiť všetky ďalšie vzniknuté náklady.
1.2. Obaly / EURO palety / - prepravné prostriedky predávajúci fakturuje ako samostatnú položku na faktúre za dodaný tovar. Kupujúci má právo vrátiť na svoje náklady do 90 dní od dodania tovaru nepoškodené obaly. Na vrátené obaly predávajúci vyhotoví dobropis v hodnote fakturovanej pri dodávke tovaru.
1.3. V prípade objektívnej zmeny nákladov minimálne 10% z dôvodu cenových pohybov vstupných surovín, energie alebo iných oprávnených vplyvov má predávajúci právo dodatočne upraviť pôvodne dohodnutú cenu. V takom prípade je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy písomne do 5-tich dní odo dňa obdržania oznámenia o zvýšení ceny.

Článok 2. Platobné podmienky.
2.1. Pokiaľ na 1 .strane tejto KZ nie je dohodnuté inak, kupujúci uhradí 60%-nú predfaktúru a konečnú faktúru uhradí pri preberaní tovaru.
2.2. Povinnosť kupujúceho zaplatiť za dodaný tovar je splnená v okamihu pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený zadržať úhradu faktúry, resp. jej časti ani v prípade vzniku potenciálneho nároku z titulu uplatnenia reklamácie.
2.3. V prípade nedodržania lehoty na zaplatenie kúpnej ceny zmluvné strany dohodli úrok z omeškania, výška ktorého je uvedená na 1. strane tejto KZ.
2.4. V prípade platobnej neschopnosti kupujúceho/ meškania platieb za dodaný tovar dlhšie než 15 dní po lehote splatnosti/, je predávajúci oprávnený pozastaviť akékoľvek ďalšie plnenia na dobu, kým kupujúci nesplní svoje predchádzajúce záväzky, a ďalšie dodávky podmieniť úhradou zálohovej platby alebo iným vhodným zabezpečením, ktoré predávajúci akceptuje.
2.5. Ak po uzavretí KZ bude na majetok kupujúceho vyhlásený konkurz alebo likvidácia, je predávajúci oprávnený od zmluvy jednostranne odstúpiť.

Článok 3. Dodacia lehota.
3.1. Ak predmetom plnenia je komplexná objednávka tovaru, vrátane nových litografických prác a tlačových foriem, je dodacia lehota do 28 dní od schválenia výstupu LTP.
3.2. Ak je splnenie podmienené aktívnou spoluúčasťou kupujúceho / uzavretie KZ, úhrada zálohovej platby, schválenie výstupu LTP/, je kupujúci povinný splniť podmienky plnenia bezodkladne, najneskôr do 5-tich kalendárnych dni odo dňa odoslania návrhu KZ, výstupu LTP alebo predfaktúry. V prípade, že kupujúci nedodrží stanovený termín, alebo požaduje dodatočné úpravy motívu, je pre plnenie KZ záväzná nová dodacia lehota, navrhnutá dodatočne predávajúcim, resp. má predávajúci právo KZ stornovať.

Článok 4. Dodávky.
4.1. Dodávka sa považuje za splnenú odovzdaním tovaru zákazníkovi, resp. prevzatím oprávneným zástupcom kupujúceho na základe písomného splnomocnenia.
4.2. V prípade potreby akýchkoľvek inštrukcií, resp. upresnení týkajúcich sa expedície tovaru alebo spôsobu prepravy je kupujúci povinný urobiť tak najneskôr do 5 dní pred plánovaným dátumom expedície alebo v prípade osobného odberu previezť tovar do 7 kalendárnych dní po obdržaní informácie predávajúceho o pripravení tovaru k odvozu. Ak kupujúci vyššie uvedené podmienky nedodrží, je predávajúci oprávnený podľa vlastného uváženia tovar odoslať na náklady kupujúceho na jeho adresu alebo uskladniť za skladovací poplatok 3 €/1 tonu za každý deň skladovania po uplynutí 7- dňovej skladovacej lehoty.
4.3. V prípade, že je úplné plnenie KZ kupujúcim znemožnené, predávajúcemu vzniká nárok na čiastočnú fakturáciu hodnoty zmluvy v rozsahu uskutočnených prác.
4.4. Predávajúci je oprávnený splniť svoju povinnosť i čiastočnými plneniami, ktoré sa kupujúci zaväzuje prevziať a zaplatiť. Kupujúci akceptuje prípustnú toleranciu medzi dodaným a objednaným množstvom, vyplývajúcu so špecifík zákazkovej výroby: pri objeme <= 1000kg+ -10%, ostatné + - 5%. Ostatné tovary: pri objeme < = 10 000 ks + -10%, ostatné + -5%.
4.5. V prípade, že predávajúci nesplní svoj záväzok v dohodnutom termíne, má kupujúci právo na účtovanie zmluvnej pokuty v rovnakej výške ako úrok z omeškania podľa bodu 2.3. za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 10% z ceny nedodaného tovaru bez DPH. Kupujúci nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti predávajúceho splniť záväzok v dohodnutom termíne. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok v náhradnej lehote stanovenej kupujúcim, má kupujúci právo písomnou formou odstúpiť od plnenia v rozsahu nedodaného tovaru.
4.6. Ak je predávajúci v omeškaní z dôvodov ovplyvnených kupujúcim, nemá kupujúci právo domáhať sa plnenia tejto KZ, ani náhrady škody , ani iných sankcií voči predávajúcemu.
4.7. V prípade úplného alebo čiastočného odstúpenia od plnenia KZ zo strany kupujúceho, zaväzuje sa kupujúci zaplatiť predávajúcemu všetky do toho času vzniknuté náklady.

Článok 5. Reklamácie.
5.1. Pokiaľ nie sú písomnou formou dojednané špecifické úžitkové vlastnosti na základe individuálnych požiadaviek kupujúceho, dodávky tovaru sú realizované v štandartnom prevedení.
5.2. Kupujúci je povinný rešpektovať a dodržať inštrukcie predávajúceho na požadovaný rozsah a štruktúru podkladov potrebných pre litografické práce.
5.3. Kupujúci zodpovedá, že nim predložený grafický návrh nie je v rozpore s autorskými právami tretích osôb, ako aj za vecnú, technickú a gramatickú správnosť ním dodaných podkladov. Výstup schválený kupujúcim je pre predávajúceho záväzným vzorom. Pokiaľ sa grafické prevedenie motívu zhoduje so schváleným výstupom, právo kupujúceho reklamovať vady vo vecných, technických a gramatických náležitostiach zaniká.
5.4. Kupujúci uskladní reklamovaný tovar osobitne a nebude s ním bez súhlasu predávajúceho disponovať až do okamihu dohody medzi oboma zmluvnými stranami. Po posúdení reklamovaných nedostatkov, predávajúci môže v prípade odôvodnenej reklamácie poskytnúť kupujúcemu zľavu z ceny, alebo odstrániť vady tovaru, alebo vykonať náhradnú dodávku tovaru, alebo umožniť vrátenie tovaru na ktorý predávajúci vystaví dobropis v hodnote vráteného vadného tovaru.
5.5. Maximálny záväzok z dôvodu kvalitatívnych nedostatkov alebo porušenie akýchkoľvek podmienok, vyplývajúcich z tejto KZ, za ktorý predávajúci nesie zodpovednosť, je kupujúci oprávnený vymáhať maximálne v rozsahu hodnoty reklamovaného tovaru. Táto povinnosť predávajúceho vzniká až po uzavretí reklamačného konania.
5.6. Splnením dodávky prechádza na kupujúceho riziko škody na dodanom tovare. V prípade poškodenia tovaru pri doprave uplatní reklamáciu u dopravcu predávajúci.

Článok 6. Vyššia moc.
6.1. Ak je plnenie povinností predávajúceho znemožnené alebo oneskorené z dôvodu udalosti vyššej moci / požiar, živelné katastrofy, štrajk alebo akákoľvek iná príčina, ktorá presahuje rámec možnej kontroly predávajúceho /, bude predávajúci zbavený zodpovednosti z omeškania alebo neplnenia v rozsahu nesplneného záväzku.

Článok 7. Ostatné ujednania.
7.1. Vlastnícke právo k tovaru zakúpeného na základe kúpnej zmluvy prechádza na kupujúceho úplným zaplatením kúpnej ceny na konečnej faktúre.
7.2. Kupujúci má právo na vrátenie dodaných podkladov po splnení tejto KZ predávajúcim a po úplnom zaplatení kúpnej ceny kupujúcim.
7.3. Predávajúci sa zaväzuje archivovať všetky podklady pre LTP a tlačové formy bezplatne po dobu dvoch rokov odo dňa poslednej výroby motívu. Po uplynutí tejto doby má predávajúci právo všetky podklady fyzicky zlikvidovať.
7.4. Právne vzťahy v častiach neupravených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka / zákon č.513/91Zb.v znení neskorších zmien a doplnkov/.
7.5. Kúpna zmluva nadobúda platnosť vrátením potvrdenej KZ, podpísanej oprávneným zástupcom kupujúceho najneskôr do 5-tich kalendárnych dní po obdržaní návrhu KZ. V opačnom prípade zaniká predávajúcemu povinnosť plnenia vyplývajúca z predloženého návrhu KZ.
 
Taška 5 kg
Taška 5 kg


Vrecká číre 150x200x0,04
Vrecká číre 150x200x0,04


Tašky
Tašky


Obal A5 hrubý, farebný
Obal A5 hrubý, farebný


Taška 3 kg ROLO
Taška 3 kg ROLO


Vrecká do košov mikroténové - 30 l
Vrecká do košov mikroténové - 30 l


Taška 15 kg JUMBO
Taška 15 kg JUMBO


Obal A4 na spisy ,,U"
Obal A4 na spisy ,,U


Vrecia transparentné 550x1200x0,20
Vrecia transparentné 550x1200x0,20


Desiatový papier skladaný
Desiatový papier skladaný


Mikroténové vrecká 160x250x0,08
Mikroténové vrecká 160x250x0,08


Obal A4 hrubý, číry
Obal A4 hrubý, číry


Obal A4 tenký, farebný
Obal A4 tenký, farebný


ROLO vrecia 500x600x0,04
ROLO vrecia 500x600x0,04


Taška 15 kg JUMBO
Taška 15 kg JUMBO


Frisch fólia 45 cm x 300 m
Frisch fólia 45 cm x 300 m


Alugril extra 5 m/30 cm
Alugril extra 5 m/30 cm


Mikroténové vrecká 200x300x0,012 farebné
Mikroténové vrecká 200x300x0,012 farebné


Tašky s ,,C" výsekom
Tašky s ,,C


Taška 3 kg ROLO
Taška 3 kg ROLO


Potlač tašiek

tasky.jpg Tašky s Vašou reklamou Vám vyrobíme podľa Vašich požiadaviek. Možnosť potlače LDPE fólií a vreciek na balenie Vašich výrobkov. Viac informácii o našej ponuke nájdete tu